Pełn. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni -studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych). Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Część zajęć może być przeprowadzona w formie e-learningu.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób wykonujących lub przewidzianych do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w instytucji. Osoba taka powinna posiadać wiedzę dotyczącą działania systemów i sieci komputerowych, a także prawnego umocowania funkcjonowania organizacji na podstawie norm prawa krajowego i europejskiego w szczególności Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, oraz wykazywać się wiedzą dotyczącą metod prowadzenia nadzoru i audytów, a także powinna potrafić przekazać wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa dla użytkowników systemów IT. Ponadto celem studiów oprócz przekazania wiedzy i umiejętności pozwalających pełnić funkcję pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z ochroną danych osobowych (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych) oraz informacji niejawnych (pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych).

Korzyści

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry w obszarze cyberbezpieczeństwa. Program studiów dotyczy prawnych zagadnień bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a w szczególności odpowiedzialności karnej i cywilnej, roli i zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz obecnych zagrożeń dla systemów informatycznych. Istotny element studiów dotyczy funkcjonowania nowych technologii jak Cloud computing oraz Internet of Things – IoT. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają obecnie obowiązujące przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, a w szczególności Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii oraz ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zajęcia "postępowania wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa w systemach IT" oraz "Open-source intelligence", a także "Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni" będą prowadzone przede wszystkim w formie warsztatów, które pozwolą na nabycie praktycznych umiejętności w działalności pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem przetwarzania informacji w systemach IT oraz osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych i prywatności w cyberprzestrzenie, w tym inspektorów ochrony danych, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, administratorów danych osobowych, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pozostałych osób zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, a także inspektora ochrony danych w związku ze stosowaniem RODO, a także pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Program studiów podyplomowych

Studia prowadzone są w trybie modułowym 170 godzin.

Prawne zagadnienia cyberbezpieczeństwa
30 godz.
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych w systemach IT: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, kary pieniężne
 • Przestępstwa komputerowe
 • Sankcje karne w cyberprzestępczości
Krajowy System Cyberbezpieczeństwa
28 godz.
 • Obowiązki operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmiotów publicznych – podstawy prawne
 • Organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa
 • CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV – zadania
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Wykonywania zadań pełnomocnika ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
54 godz.
 • Postępowanie wyjaśniające i dochodzenie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa systemów IT
 • Audyt i kontrola systemów IT
 • Analiza ryzyka i zarzadzanie bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT
Zarządzania bezpieczeństwem informacji
50 godz.
 • Uwarunkowania normatywne – zarządzanie jakością ISO/IEC 27032
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • Nowe technologie: Cloud computing, Internet of Things – IoT
 • Open-source intelligence
 • Ochrona danych osobowych w systemach IT (RODO), bezpieczeństwo informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych
Seminarium
8 godz.
 • Przygotowanie studentów do przygotowania prac, projektów
 • Przygotowanie do obrony projektu i egzaminu końcowego

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Zdjęcie
  • Należy dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie dołączymy do ankiety.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
 4. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną Ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony), z tym że samej klauzuli RODO nie dostarczamy
 5. Wpłata wpisowego (nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego (wraz z opłatami za studia podyplomowe) podawana jest w opisie każdego ze studiów podyplomowych.

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia podyplomowe (czesnego)
  • Opłaty są znane słuchaczowi i niezmienne w trakcie trwania studiów podyplomowych.
  • Wykaz opłat umieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW.
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe (umowy zawarte z dotychczasowymi słuchaczami pozostają w mocy).

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie